เซลล์กัลวานิก คือ เซลล์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า

ส่วนประกอบของเซลล์ได้แก่

       1. สารละลายที่รับและจ่ายอิเล็กตรอน

       2. ขั้วแคโทดและแอโนด

       3. สะพานเกลือหรือสารละลายอิเล็กโทรไลต์ทำหน้าที่รักษาสมดุล

แผนภาพของเซลล์กัลวานิกเขียนได้ดังนี้

                             ขั้วแอโนด | สารละลาย || สารละลาย | ขั้วแคโทด

หลักการเขียนคือ 1. ฝั่งที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันอยู่ทางซ้าย

                               2. สารต่างสถานะกันให้แยกด้วย | แต่ถ้าสถนะเดียวกันให้ใช้ ,

 

ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (E0)

        คือค่าที่แสดงแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์กัลวานิกเมื่นำไปใช้จริง

ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์=ศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์แคโทด-ศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์แอโนด

        ในกรณีที่คำนวณค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ออกมาติดลบ แสดงว่าปฏิกิริยานั้นไม่สามารถเกิดได้จริง

 

ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์

         คือค่าศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งเซลล์มาตรฐานโดยใช้ครึ่งเซลล์  รีดัคชัน

* ครึ่งเซลล์มาตรฐานคือครึ่งเซลล์ของ H กำหนดให้มีค่าศักย์ไฟฟ้า=0

* ครึ่งเซลล์ที่มีค่าศักย์ไฟฟ้ามาก แสดงว่ารับอิเล็กตรอนได้ดี

* ครึ่งเซลล์ที่มีค่าศักย์ไฟฟ้าต่ำ แสดงว่าให้อิเล็กตรอนได้ดี

Advertisements