ปฏิกิริยารีดอกซ์ คือ ปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน

ปฏิกิริยารีดอกซ์ ประกอบด้วย 2 ครึ่งปฏิกิริยาคือ ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปฏิกิริยารีดัคชัน

สรุปง่ายๆว่า  ออกซิเดชัน+รีดัคชัน=รีดอกซ์  นะครับ

          ปฏิกิริยาออกซิเดชัน คือ ปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นให้อิเล็กตรอนแล้วทำให้มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น สารที่ให้อิเล็กตรอนเรียก ตัวรีดิวซ์ หรือตัวถูกออกซิไดส์

          ปฏิกิริยารีดัคชัน คือ ปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นรับอิเล็กตรอนแล้วทำให้มีเลขออกซิเดชันลดลง สารที่รับอิเล็กตรอนเรียก ตัวออกซิไดส์ หรือตัวถูกรีดิวซ์

ตัวอย่างครับ        Zn  +  Cu2+(aq)     –>           Zn2+(aq)  +  Cu(s)

    ปฏิกิริยาออกซิเดชันคือ   Zn             –>              Zn2+  +  2e-

   

     ปฏิกิริยารีดัคชันคือ         Cu2+  +  2e-              –>            Cu(s)

    

     ตัวรีดิวซ์คือ Zn

     ตัวออกซิไดส์คือ Cu2+

 

Advertisements